Video: Caveats in risk assessment in the context of cyber attacks

Joseph Weiss (Applied Control Solutions)

Dozenten: Joseph Weiss

Datum:

Semester: 2014

Themenbereiche: Ingenieurswissenschaften Ingenieurswissenschaften

Bereiche: Maschinenbau Informatik

Sprache: english

Links: